Nhóm tìm hiểu về các hệ quản trị cơ sở dữ liệu sau: Mysql, Oracle, Microsoft SQL,
điểm yếu của các hệ quản trị...