MSSV: 14520342
Họ tên: Ngô Mạnh Hùng
Di chuyển: Xe trường