Em đăng kí tham gia chương trình.Tên: Võ Minh Quân .MSSV: 14520736