Đây là bài code C bằng tiếng anh, mấy bác chịu khó giúp...