Mình nghĩ cách này hay hơn nè
;WITH TempTable(TenSP,DVT,NUOCSX,GIA,ThuTu)
AS
(
SELECT TenSanPham,DVT,NUOCSX,GIA,DENSE_RANK()...