Cảm ơn bạn lắm lắm, Hùi mình qua bên bùi thị xuân hút nước, sợ ẩm máy. Bên đó tháo máy và báo nước chưa vào trong...