Em mới học C dùng C-free nhập thử chương trình "hello world" rồi chạy nhưng nó báo lỗi và bắt dùng int. Nhưng mà...