Hai số cuối là năm sinh em gaí , giá mà trùng ngày sinh thì tuyệt luôn