Do lớp Game chính thức đã full đăng ký nên mình không đăng ký được...
Không biết là có Group nào tổ chức đăng ký...