15520759
MSSV : 15520759
Tên: Nguyễn Nhất Tâm
Di Chuyển : Xe trường