MSSV: 15520978
Họ Tên: Trần Quốc Tuấn
Di chuyển: Xe trường