Cung cấp SDK nhận dạng biển số xe, hỗ trợ .NET (C#, VB)
- Một số hình ảnh thực nghiệm:

Mọi chi...