có phải "weighting factors" nghĩa là "trọng số" không ạ?