Ủng hộ ý kiến thầy Toàn. Team K2C6 giờ đi thi cũng chỉ có mình tên Khương "???" thôi. Team 1 thành viên về bắn với...