Mấy cái này rất cơ bản nên bạn có thể tham khảo ở wikipedia cũng rất đầy đủ rồi!