mình thì xài selection sort nhiều. vì nó dễ. . mình ngoại bang.