Hiện tại em rất muốn học trường mình, tổng điểm của em là 22.5, thiếu 0.25 so với năm ngoái của hai ngành An toàn thông...