Em thấy lịch tkb trên daa lúc post để đăng kí học phần thì môn Nhập môn mạch số PH002.K12 ghi là học thứ 2, nhưng sau khi...