Mình hiện tại cần mua một laptop (hàng Dell càng tốt)
Nhu cầu cấu hình:
Chip CPU tầm core i5.
RAM khoảng >4GB...