MSSV: 16521179
Tên: Nguyễn Niê Đức Thịnh
Di chuyển: xe trường