Hi all.
Mình có mô hình như thế này, bao gồm Core switch layer 3 và các access switch layer 2.
Làm thế nào để cấu hình...