Zô ziễn đàn thấy mấy bạn IT vui tính ghê, chắc năm sau chuyển trường. :shy: