Vị trí tuyển dụng:
NHÂN VIÊN TƯ VẤN RỦI RO & KIỂM TOÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Dành cho sinh viên năm cuối và đã tốt nghiệp)....