Không biết trong forum mình và forum nói chung làm sao để hiện tin bài mới theo dạng ngày tháng giống như kiểu của twitter.com...