Vị trí ngồi 3 người:

- Yêu cầu đơn giản là cần biết vẽ Corel. :salute:
- Công việc cụ thể là vẽ chứ kiểu,...