Phòng CTSV nhận được thông báo từ The Organizing Committee of Global Youth Leaders Travel and Learning Camp 2017 về chương trình GYLTLC 2017.*
Thông tin chi tiết sinh viên có thể xem tại http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/chuo...te-gyltlc-2017.
Theo đó sinh viên có nhu cầu tham gia có thể tải form đăng ký tại website www.gyltlc.org sau đó nộp đơn cho địa chỉ email register@gyltlc.org.