Qui định về quản lý SPAM, vui lòng đọc kĩ trước khi post bài

Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Statistics

Top Mentioned
  1. toannv (238)
  2. minhvn (174)
  3. hiepnt (117)
  4. nhanpt (81)
  5. vidtn (66)
Top Mentions
  1. minhvn (130)
  2. hiepnt (98)
  3. 10520049 (61)
  4. 12520484 (58)
  5. 11520267 (56)