Chào em
Em gửi email về Phòng Công tác Sinh viên trình bãy kỹ các thông tin để kiểm tra và hỗ trợ