Cho em hỏi là đoạn code SQL theo kiểu
Code:
SELECT masp,tensp
FROM sanpham
WHERE MASP LIKE "B%01'
thì chuyển qua đại số quan hệ cái từ LIKE đó được biểu diễn theo kiểu gì, có giống trong SQL hay không?
Mong các cao nhân chỉ giáo :shy: