Announcement

Collapse
No announcement yet.

ai giúp em với cái code này với... nhức đầu với nó quá.

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • ai giúp em với cái code này với... nhức đầu với nó quá.

  PHP Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #include <stdlib.h>
  #include <time.h>
  #include <assert.h>
  #include <conio.h>
  class matrix// Ma tran vuong
  {
  public:
      
  matrix(int a,int b);
      ~
  matrix();
      
  void display();
      
  int operator () (int i,int j);
      
  friend matrix operator + (matrix z,matrix y);
      
  int getsize();
  private:
      
  int size;
      
  int flag;                                            
      
  int **ptr;                                            
  };
  int matrix::getsize()
  {
      return 
  size;
  }
  matrix::matrix(int b,int c)
  {
      
  flag=c;
      
  size=b;
      
  ptr=new int *[size];
      
  int *ptr1=new int[size*size];
      for(
  int i=0;i<size;i++)
      {
          
  ptr[i]=ptr1+i*size;
      }
      for(
  int i=0;i<size;i++)
      {
          for(
  int j=0;j<size;j++)
          {
              
  ptr[i][j]=flag;
          }
      }
  }
  matrix::~matrix()
  {
      
  delete []ptr[0];
      
  delete []ptr;
  }
  int matrix::operator()(int i,int j)
  {
      return 
  ptr[i][j];
  }
  matrix operator + (matrix z,matrix y)
  {
      
  int n=z.getsize();
      
  matrix c(n,1);
      for(
  int i=0;i<n;i++)
      {
          for(
  int j=0;j<n;j++)
          {
              
  c(i,j)=z(i,j)+y(i,j);
          }
      }
      return 
  c;
  }
  void matrix::display()
  {
      for(
  int i=0;i<size;i++)
      {
          for(
  int j=0;j<size;j++)
          {
              
  cout<<ptr[i][j]<<" ";
          }
          
  cout<<endl;
      }
  }
  void main()
  {
      
  matrix a(3,1),b(3,2),c(3,0);
      
  cout<<" Ma tran A : "<<endl;
      
  a.display();
      
  cout<<" Ma tran B: "<<endl;
      
  b.display();
      
  cout<<" Ma tran C=A+B :"<<endl;
      
  c=a+b;
      
  c.display();
      
  getch();

  Last edited by toannv; 09-03-2014, 01:29.

 • #2
  Em phải nói ra có chuyện gì với cái code thì mọi người mới giúp được chứ.

  Comment


  • #3
   Không biết bạn thắc mắc, hay không hỉu chổ nào. Bạn tham khảo cái này...
   Bài này mình đã fix lại một số chổ :
   PHP Code:
   #include "iostream"
   using namespace std;

   class 
   matrix// Ma tran vuong
       
   {
       private:
           
   int size;
           
   int flag;
           
   int **mang;    
       public:
           
   matrix(int size=0,int flag=0);//ham tao
           
   ~matrix();//ham huy
           
   void display();
           
   int operator () (int i,int j);
           
   //dinh nghia phep toan + 2 ma tran
           
   friend matrix operator + (matrix z,matrix y);
           
   //ham freind truy cap dc vao thanh phan private nen khong can ham getsize()
           //ham ben ngoai lop co the truy dc thanh phan private(vd:size) thong qua ham getsize()
                   //ham nay khong nen dung friend
       
       
   };

       
   matrix::matrix(int size,int flag)
       {
           
   this->size=size;
           
   this->flag=flag;
           
   //khoi tao mang dong 2 chieu size cot
           
   mang=new int *[size];
                   
   //cap phat vung nho cho tung cot
           
   for(int i=0;i<size;i++)
               
   mang[i]=new int[size];
           
   //Nhap mang
           
   for(int i=0;i<size;i++)
               for(
   int j=0;j<size;j++)
               {
                   
   mang[i][j]=flag;//<=>*(*(mang+i)+j)=flag;
               
   }

       }
       
   matrix::~matrix()
       {
           
   //ham huy, noi chung la xoa lan luoc dia chi cac con tro,
           //gia phong bo nho
           
   mang=NULL;
           
   delete mang;
           
   delete []mang;
       }
       
   int  &matrix::operator()(int i,int j)
       {
           return 
   mang[i][j];
       }
       
   matrix operator + (matrix z,matrix y)
       {
           
   matrix c(z.size);//khoi tao mang c n phan tu

           
   for(int i=0;i<z.size;i++)
               for(
   int j=0;j<z.size;j++)
           
   c(i,j)=z(i,j)+y(i,j);
           return 
   c;
       }
       
   void matrix::display()
       {
           for(
   int i=0;i<size;i++)
               for(
   int j=0;j<size;j++)
               {
                   
   cout<<mang[i][j]<<" ";
                   if(
   j==size-1)
                       
   cout<<endl;
               }
       }
       
   void main()
       {
           
   matrix a(3,1),b(3,1),c;
           
   cout<<" Ma tran A : "<<endl;
           
   a.display();
           
   cout<<" Ma tran B: "<<endl;
           
   b.display();
           
   cout<<" Ma tran C=A+B :"<<endl;
           
   c=a+b;
           
   c.display();
           
   system("pause");
       } 
   :sunglasses:To get success, the first thing is you must understand yourself.

   Comment


   • #4
    tks nhiều ạ... cảm ơn chị đã quan tâm

    Comment


    • #5
     Vậy lỗi CT của em là do Constructor với hàm đa năng hóa khi gọi matrix c đúng không ạ ??

     Comment


     • #6
      c=a+b ????

      Comment


      • #7
       1 khi class có biến thành viên đc cấp phát động, thì em nên implement đủ các phương thức sau:
       + Copy constructor
       + Toán tử gán (dạng deep copy)
       +Destructor

       - Do đó code mà bạn 12520406 đó bị lỗi tiềm ẩn khá nhiều. destructor implement cũng sai nữa . Bạn set mang = NULL sau đó mới gọi delete ==> vô nghĩa , thực chất là chưa giải phóng vùng nhớ j cả. Mà delete cũng nhầm nữa.
       - Dưới là code a chỉnh lại từ code của em

       PHP Code:

       #include <iostream>
       using namespace std;
       #include <stdlib.h>
       #include <time.h>
       #include <assert.h>
       #include <conio.h>
       class matrix// Ma tran vuong
       {
       public:
           
       matrix(int aint b);
           
       matrix(const matrixa);
           ~
       matrix();
           
       void display() const;
           
       friend matrix operator + (matrix zmatrix y);
           
       matrixoperator=(const matrixa);
       private:
           
       int size;
           
       int flag;
           
       int **ptr;
       };
       /**
       Khoi tao ma tran vuong [b][b]
       voi gia tri ban dau la c
       */
       matrix::matrix(int bint c)
       {
           
       flag c;
           
       size b;
           
       ptr = new int *[size];
           for (
       int i 0i<sizei++)
           {
               
       ptr[i] = new int[size];
           }
           for (
       int i 0i<sizei++)
           {
               for (
       int j 0j<sizej++)
               {
                   
       ptr[i][j] = flag;
               }
           }
       }
       matrix::matrix(const matrixa)
       {
           
       flag a.flag;
           
       size a.size;
           
       ptr = new int *[size];
           for (
       int i 0i<sizei++)
           {
               
       ptr[i] = new int[size];
           }
           for (
       int i 0i<sizei++)
           {
               for (
       int j 0j<sizej++)
               {
                   
       ptr[i][j]  = a.ptr[i][j];
               }
           }
       }
       matrixmatrix::operator=(const matrixa)
       {
           
       flag a.flag;
           
       size a.size;
           
       ptr = new int *[size];
           for (
       int i 0i<sizei++)
           {
               
       ptr[i] = new int[size];
           }
           for (
       int i 0i<sizei++)
           {
               for (
       int j 0j<sizej++)
               {
                   
       ptr[i][j] = a.ptr[i][j];
               }
           }
           return *
       this;
       }
       matrix::~matrix()
       {
           for (
       int i 0sizei++)
           {
               
       delete[] ptr[i];
           }
           
       delete[] ptr;
       }

       matrix operator + (matrix zmatrix y)
       {
           
       int n z.size;
           
       matrix c(n0);
           for (
       int i 0i<ni++)
           {
               for (
       int j 0j<nj++)
               {
                   
       c.ptr[i][j] = z.ptr[i][j] + y.ptr[i][j];
               }
           }
           return 
       c;
       }
       void matrix::display() const
       {
           for (
       int i 0i<sizei++)
           {
               for (
       int j 0j<sizej++)
               {
                   
       cout << ptr[i][j] << " ";
               }
               
       cout << endl;
           }
       }
       void main()
       {
           
       matrix a(31), b(32), c(30);
           
       cout << " Ma tran A : " << endl;
           
       a.display();
           
       cout << " Ma tran B: " << endl;
           
       b.display();
           
       cout << " Ma tran C=A+B :" << endl;
           
       b;
           
       c.display();
           
       system("pause");

       Last edited by 08520016; 11-03-2014, 02:39.

       Im a british accent lover

       Comment

       LHQC

       Collapse
       Working...
       X