PHY02.E31 Vật lý đại cương A2
có lẽ là lớp Lý A2 cuối cùng được mở của trường mình.


Bà con nào chưa học, hay nợ môn đăng ký đi mà! Mới 20 mạng à sợ bị hủy lớp quá! :-s :-s :-s