Post: Danh sách sinh viên vi phạm nghĩa vụ học phí HK2 2013-2014 (đến hết ngày 24-05-2014)
User: thanhntk
Infraction: Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích
Points: 1

Administrative Note:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Message to User:
Sử dụng "Khu vực điều hành"/Contact admin sai mục đích

Original Post:
Sinh viên vui lòng xem thông tin chi tiết tại: http://khtc.uit.edu.vn/node/223

Phòng KH-TC