Announcement

Collapse
No announcement yet.

Bài tập SQL khó cần người giải đây !

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • bonus_9492
  replied
  Mình nghĩ cách này hay hơn nè
  ;WITH TempTable(TenSP,DVT,NUOCSX,GIA,ThuTu)
  AS
  (
  SELECT TenSanPham,DVT,NUOCSX,GIA,DENSE_RANK() OVER(PARTITION BY TenSanPham ORDER BY GIA) as ThuTu FROM SANPHAM
  )
  SELECT * FROM TempTable WHERE ThuTu=1 :salute:

  Leave a comment:


 • 10520272
  replied
  Được chứ, nhưng chắc sẽ khó hơn dùng NOT EXISTS, bạn thử xem, cũng là một cách làm mới

  Leave a comment:


 • 10520430
  replied
  Vậy mình có thể dùng not in thay thế cho not exists được chứ ?

  Leave a comment:


 • 10520346
  replied
  Originally posted by 10520272 View Post
  Cách giải trên rất hay (và khuyến khích dùng) nhưng phải xài bảng tạm, mình có làm cách khác không dùng bảng tạm nhưng có vẻ sẽ chạy chậm hơn cái trên --> (không khuyến khích dùng :x).

  Code:
  SELECT SP.NUOCSX, SP.MASP, SP.TENSP
  FROM SANPHAM SP
  WHERE NOT EXISTS (
  	SELECT SP2.MASP
  	FROM SANPHAM SP2
  	WHERE ((SP2.NUOCSX = SP.NUOCSX) AND (SP2.GIA > SP.GIA))
  	)
  Originally posted by 10520430 View Post
  Câu làm bảng tạm mình hiểu rồi, rất cảm ơn bạn 08520467 . À bạn 10520272 ! Bạn có thể giải thích rõ hơn cho mình chỗ giải not exists của bạn được không !? Cảm ơn bạn rất nhiều
  câu truy vấn dùng not exists có thể mô tả bằng lời như sau : chọn ra những sản phẩm (nước sx, mã sp, tên sp) mà không có sản phẩm nào cùng nước sx với nó mà có giá lớn hơn nó.

  Leave a comment:


 • 10520430
  replied
  Câu làm bảng tạm mình hiểu rồi, rất cảm ơn bạn 08520467 . À bạn 10520272 ! Bạn có thể giải thích rõ hơn cho mình chỗ giải not exists của bạn được không !? Cảm ơn bạn rất nhiều

  Leave a comment:


 • 10520272
  replied
  Cách giải trên rất hay (và khuyến khích dùng) nhưng phải xài bảng tạm, mình có làm cách khác không dùng bảng tạm nhưng có vẻ sẽ chạy chậm hơn cái trên --> (không khuyến khích dùng :x).

  Code:
  SELECT SP.NUOCSX, SP.MASP, SP.TENSP
  FROM SANPHAM SP
  WHERE NOT EXISTS (
  	SELECT SP2.MASP
  	FROM SANPHAM SP2
  	WHERE ((SP2.NUOCSX = SP.NUOCSX) AND (SP2.GIA > SP.GIA))
  	)

  Leave a comment:


 • 08520467
  replied
  Từ bảng SANPHAM, truy vấn danh sách các nước và giá lớn nhất của từng nước thành một bảng tạm, rồi kết bảng tạm này với bảng SANPHAM
  Code:
  SELECT SP.NUOCSX, SP.MASP, SP.TENSP 
  FROM dbo.SANPHAM SP, (SELECT NUOCSX, MAX(GIA) AS MAXGIA FROM dbo.SANPHAM GROUP BY NUOCSX) T
  WHERE SP.NUOCSX=T.NUOCSX AND SP.GIA = T.MAXGIA
  Last edited by 08520467; 19-12-2011, 22:57.

  Leave a comment:


 • Bài tập SQL khó cần người giải đây !

  Có bảng sau : SANPHAM(TENSP,DVT,NUOCSX,GIA)
  với câu hỏi: Viết SQL với mỗi nước sản xuất, tìm sản phẩm (MASP,TENSP) có giá bán cao nhất.

  Rất nhiều vấn đề quanh câu hỏi này !?

LHQC

Collapse
Working...
X