Phòng Đào tạo Đại học thông báo kết quả thi tốt nghiệp cử nhân CNTT hệ TXQM đợt 3 năm 2014 (31/8/2014) ở link sau:
https://daa.uit.edu.vn/thongbao/ket-...m-2014-3182014