Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 4

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  14520769
  Lã Hoàng Thái Sơn

 • 14520769
  replied
  [MENTION=12238]toannv[/MENTION]: thầy xem giúp em
  PHP Code:
  class Solution {
  public:
      
  bool isValidBST(TreeNode *root
      {
          
  TreeNode *bridge, *cur, *prev;
          
  cur root;
          while (
  cur)
          {
              if (
  cur->left)
              {
                  
  bridge cur->left;
                  while (
  bridge->right && bridge->right != cur)
                  {
                      
  bridge bridge->right;
                  }
                  if (!
  bridge->right)
                  {
                      
  bridge->right cur;
                      
  cur cur->left;
                  }
                  else
                  {
                      
  bridge->right NULL;
                      if (!
  cur->right)
                          return 
  true;
                      
  prev cur;
                      
  cur cur->right;
                      if (
  prev->val >= cur->val)
                          return 
  false;
                  }
              }
              else
              {
                  if (!
  cur->right)
                      return 
  true;
                  
  prev cur;
                  
  cur cur->right;
                  if (
  prev->val >= cur->val)
                      return 
  false;
              }
          }
          return 
  true;
      }
  }; 

  Leave a comment:

 • 14520922
  Trần Lê Trọng Thức

 • 14520922
  replied
  bài Happy number

  PHP Code:
  class Solution {
  public:
      
  bool isHappy(int n) {
          
  int result n;
          while (
  result != 1)
          {
              
  result sumOfDigits(result);
              if (
  result <= && result >= && result != 1)
              return 
  false;
          }
          if (
  result == 1)
                  return 
  true;
      }
      
      
  int sumOfDigits(int n)
      {
          
  vector <intdigit;
          
  int sum 0;
          while (
  0)
          {
              
  digit.push_back(10);
              
  /=10;
          }
          for (
  int i 0digit.size();i++)
          {
              
  sum += digit[i]*digit[i];
          }
          return 
  sum;
      }
  }; 

  Leave a comment:

 • 14520922
  Trần Lê Trọng Thức

 • 14520922
  replied
  bài https://leetcode.com/problems/4sum/

  giúp em sửa bài này thầy ơi
  Code:
  class Solution {
  public:
    vector<vector<int>> fourSum(vector<int>& nums, int target) {
      vector<vector<int>> result;
      sort(nums.begin(), nums.end());
      
      for(int i = 0; i < nums.size() - 4;i++)
      {
        int sum = nums[i];
        vector <int> temp;
        temp.push_back(nums[i]);
        int counter =1;
        for (int j = i+1; j <= nums.size() - 4;j++)
        {
          counter ++;
          sum += nums[j];
          temp.push_back(nums[i+j]);
          if (sum == target && counter == 4)
          {
            result.push_back(temp);
          }
        }
      }
      return result;
    }
  };

  Leave a comment:

 • 13521005
  Hồ Hoàng Tùng

 • 13521005
  replied
  bài Validate Binary Search Tree
  có thê làm theo kiểu đệ quy thông thường, thời gian 8ms
  sai lầm thường gặp là hiểu sai định nghĩa của BST
  - Tất cả phần tử bên trái phải nhỏ hơn nút gốc
  thông thường các bạn chỉ kiểm tra phần từ left của nút gốc rồi đệ quy, đúng ra phải kiểm tra phần tử cực phải của phần tử trái của nút gốc mới đúng

  PHP Code:
  int getLeft(struct TreeNoderoot);
  int getRight(struct TreeNoderoot);
  bool isValidBST(struct TreeNoderoot) {
      
      if (
  root == NULL)
          return 
  true;
      
  int leftright;
      if (
  root->left != NULL)
      {
          
  left getLeft(root);
          if (
  left >= root->val)
              return 
  false;
      }
      if (
  root->right != NULL)
      {
          
  right getRight(root);
          if (
  right <= root->val)
              return 
  false;
      }

      
  bool isValid_left isValidBST(root->left);
      
  bool isValid_right isValidBST(root->right);
      return (
  isValid_left isValid_right);
  }


  int getLeft(struct TreeNoderoot)
  {
      
  root root->left;
      while (
  root->right != NULL)
      {
          
  root root->right;
      }
      return 
  root->val;
  }

  int getRight(struct TreeNoderoot)
  {
      
  root root->right;
      while (
  root->left != NULL)
      {
          
  root root->left;
      }
      return 
  root->val;

  đặt tên biến hơi khó hiểu mọi người thông cảm

  Leave a comment:

 • 14520674
  Thái Viết Phong

 • 14520674
  replied
  runtime: 12ms!:sweat:
  PHP Code:
  int max(int aint b){
      if (
  a>b)
          return 
  a;
      return 
  b;
  }
  int min(int aint b){
      if (
  a>b)
          return 
  b;
      return 
  a;
  }
  int Max(struct TreeNoderoot){
      if(
  root){
          
  int mx=root->val;
          if(
  root->left)
              
  mxmax(mxMax(root->left));
          if(
  root->right)
              
  mxmax(mxMax(root->right));
          return 
  mx;
      }
  }
  int Min(struct TreeNoderoot){
      if(
  root){
          
  int mn=root->val;
          if(
  root->left)
              
  mnmin(mnMin(root->left));
          if(
  root->right)
              
  mnmin(mnMin(root->right));
          return 
  mn;
      }
      return 
  0;
  }
  bool isValidBST(struct TreeNoderoot) {
      if(
  root==NULL)
           return 
  true;
          
  bool res=true;
      if(
  root->left)
           
  res Max(root->left) < root->val;
      if(
  root->right)
           
  res res && Min(root->right) > root->val;
       return 
  res && isValidBST(root->left)
          && 
  isValidBST(root->right);

  14520674
  Thái Viết Phong
  Last edited by 14520674; 15-07-2015, 12:35.

  Leave a comment:

 • toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  Originally posted by 14520052 View Post
  Done!
  Lâu lắm mới thấy bạn Bảo post bài

  Leave a comment:

 • 14520052
  Lâm Minh Bảo

 • 14520052
  replied
  PHP Code:
  class Solution {
  public:
      
  bool isValidBST(TreeNoderoot) {
          if (
  root)
          {
              if (!
  root->left&&!root->right)
                  return 
  1;
              
  stack<struct TreeNode*> S;
              
  struct TreeNodep,* temp;
      
              
  S.push(root);
              while (
  S.top()->left)
                  
  S.push(S.top()->left);
              
  temp S.top(); S.pop();
              do
              {
                  if (
  temp->right)
                  {
                      
  S.push(temp->right);
                      while (
  S.top()->left)
                          
  S.push(S.top()->left);
                  }
                  
                  
  S.top(); S.pop();
                  
                  if (
  temp&&p)
                      if (
  temp->val>=p->val)
                          return 
  0;
                  
  temp p;
            }while (!
  S.empty()||temp->right);
        }
        return 
  1;
      }
  }; 
  Done!

  Leave a comment:

 • 13520376
  Hoàng Văn Kế

 • 13520376
  replied
  PHP Code:
  void convertTreeToArr(struct TreeNoderootint temps[100000], int index)
  {
      if (
  root==NULL) return;
      
  convertTreeToArr(root->left,temps,index);
      
  temps[*index]=root->val; (*index)++;
      
  convertTreeToArr(root->right,temps,index);
  }

  bool isValidBST(struct TreeNoderoot) {
      
  int i,index=0,temps[100000];
      
  convertTreeToArr(root,temps,&index);
      for(
  i=1;i<index;i++)
      {
          if (
  temps[i]<=temps[i-1]) return false;
      }
      return 
  true;

  Leave a comment:

 • toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  Lần đầu tiên trong giờ học, chưa có bạn nào làm ra được bài 1 :shot:. Lý do:
  - Các bạn chưa rõ bản chất và cơ chế của đệ qui
  ....
  Cố gắng làm và post lên nghe các bạn

  Leave a comment:

 • toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • toannv
  replied
  [Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 4

  Hôm nay phòng máy sẽ mở cửa lúc 9:30 và học chính thức lúc 10:00 nhé các bạn.

  Thông tin thêm về cơ hội đi Hà Nội ngay sau thi giữa học kỳ 1 năm đến http://www.olp.vn/tin-tuc/olympic-ac...micpchanoi2015
  Attached Files
  toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên
  Last edited by toannv; 14-07-2015, 10:24.

  Leave a comment:

 • 13520280
  Đinh Quang Hình

 • [Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 4

  [STL Part 2]
  Gửi các bạn tài liệu tham khảo phần STL và slide trình bày ngày mai:
  [1] Tài liệu tham khảo: https://goo.gl/SDqbie
  [2] Slide trình bày:
  - .exe and .tar https://goo.gl/RY8QPY
  - .pdf: https://goo.gl/YjGYem

LHQC

Collapse
Working...
X