Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 8

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts
  13520564
  Phan Khôi Nguyên

 • 13520564
  replied
  Tính lũy thừa - sử dụng Bitwise & đệ quy

  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  int power(int numint n);

  void main()
  {
      
  printf("%d"power(315));
  }

  int power(int numint n)
  {
      if (
  == 1)
      {
          return 
  num;
      }
      else
      {
          
  int result 0;
          
  int i 1;
          
  int t 0;

          while ( 
  )        //find the maximum power of two
          
  {
              
  i;
              
  << 1;
          }

          
  1;
          
  result num;

          while ( 
  )
          {
              
  result result result;
              
  << 1;
          }                    
  //get num^t

          
  t;

          
  result result power(numi);    //Calculate the remaing (n - t)

          
  return result;
      }

  13520564
  Phan Khôi Nguyên
  Last edited by 13520564; 28-07-2015, 18:23.

  Leave a comment:

 • 14520769
  Lã Hoàng Thái Sơn

 • 14520769
  replied
  Hàm luỹ thừa
  PHP Code:
  int pow(int xint n)
  {
      if (!
  n)    
          return 
  1;
      else if (
  == 1)
          return 
  x;
      else if (
  == 2)
          return 
  x;
      else 
      {
          if (!(
  2))
          {
              return 
  pow(pow(x2), 2);
          }
          else
              return 
  pow(pow(x2), 2) * x;
      }

  Leave a comment:

 • 13520376
  Hoàng Văn Kế

 • 13520376
  replied
  Max - Min
  PHP Code:
  #include <stdio.h>

  int max(int a[],int leftint right)
  {
      
  int max1,max2;
      if (
  left==right) return a[left];
      else
      {
          
  max1=max(a,left,(left+right)/2);
          
  max2=max(a,(left+right)/2+1,right);
          if(
  max1>max2) return max1;
          else return 
  max2;
      }
  }

  int min(int a[],int leftint right)
  {
      
  int min1,min2;
      if (
  left==right) return a[left];
      else
      {
          
  min1=min(a,left,(left+right)/2);
          
  min2=min(a,(left+right)/2+1,right);
          if(
  min1<min2) return min1;
          else return 
  min2;
      }
  }

  int main()
  {
      
  int a[1000],n,i;
      
  printf("Nhap n: "); scanf("%d",&n);
      for (
  i=0;i<n;i++)
          
  scanf("%d",&a[i]);
      
  printf("\nMax: %d",max(a,0,n-1));
      
  printf("\nMin: %d",min(a,0,n-1));
      return 
  0;

  Leave a comment:

 • 14520052
  Lâm Minh Bảo

 • 14520052
  replied
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>

  int Max(intA,int n)
  {
      if (
  n==1)
          return 
  A[0];
      else
      {
          
  int temp1temp2;
          
  temp1 Max (A,n/2);
          
  temp2 Max (A+n/2,n-n/2);
          return 
  temp1>temp2?temp1:temp2;
      }
  }

  main()
  {
      
  int n,i;
      
  scanf("%d",&n);
      
  int A[n];
      for (
  i=0;i<n;i++)
      {
          
  A[i] = rand()%100;
          
  printf("%d ",A[i]);    
      }
      
  printf("\nMax: %d",Max (A,n));

  Leave a comment:

 • 13521005
  Hồ Hoàng Tùng

 • 13521005
  replied
  tìm max bằng đệ quy

  Code:
  int MAX(int *a, int n)
  {
  	if (n == 1)
  		return *a;
  	int d = n / 2;
  	int m1 = MAX(a + d , d);
  	int m2 = MAX(a, d);
  	return max(m1, m2); // #define max(a , b) ((a > b) ? a : b)
  }
  13521005
  Hồ Hoàng Tùng
  Last edited by 13521005; 28-07-2015, 11:55.

  Leave a comment:

 • 14520981
  Võ Thanh Thiên Toán

 • 14520981
  replied
  Chia tiền bằng pp đệ quy &amp; quay lui

  code mình dùng pp đệ quy quay lui, sử dụng 1 vòng for
  PHP Code:
  #include <stdio.h>
  int x[50], t[50], n1;

  void init()
  {
      
  printf("\nNhap n = ");
      
  scanf("%d", &n);
      
  x[0] = 1;
      
  t[0] = 0;
  }

  void output(int k)
  {
      
  printf("\n[%d]  %d = "hn);
      for (
  int i 1ki++)
          
  printf(" %d + "x[i]);
      
  printf("%d"x[k]);
      
  h++;
  }

  void Try(int i)
  {
      for (
  int j x[1]; <= ((t[1]) / 2); j++)
      {
          
  x[i] = j;
          
  t[i] = t[1] + j;
          Try(
  1);
      }
      
  x[i] = t[1];
      
  output(i);
  }

  int main()
  {
      
  init();
      Try(
  1);

  Leave a comment:

 • 14520052
  Lâm Minh Bảo

 • 14520052
  replied
  PHP Code:
  #include <iostream>
  using namespace std;
  #define MAX 10

  int n,m;
  int A[MAX];            //mang luu loai tien
  int result[MAX];    //mang luu ket qua

  void print(intnumber,int size);
  void back(int moneyint i);

  main()
  {
      
  cout<<"So tien: "cin>>n;
      
  cout<<"So loai tien: "cin>>m;
      for (
  int i=0i<mi++)
      {
          
  cout<<"A["<<i<<"] = ";
          
  cin>>A[i];
      }
      
  back(n,0);
  }

  void print(intnumber,int size)
  {
      
  int i;
      for (
  i=0;i<size-1;i++)
          
  printf("%2d x%2d +",A[i],number[i]);
      
  printf("%2d x%2d\n",A[i],number[i]);
  }

  void back(int moneyint i)
  {
      if (
  money==0)
          print(
  resultm);
      else if (
  i<m)
      {
          
  int temp money/A[i];
          for (
  int k=0k<=tempk++)
          {
              
  result[i] = k;
              
  back(money k*A[i], i+1);    
          }
      }

  Leave a comment:

 • toannv
  Trưởng phòng CôngTác SinhViên

 • [Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 8

  Ngày mai phòng máy sẽ mở cửa lúc 9:30 và học lúc 10:00.
  Các bạn sẽ tiếp tục làm về đệ qui.

LHQC

Collapse
Working...
X