bạn nào có tài liệu cơ sở dữ liệu phân tán cho mình xin với. cám ơn nhiều.