Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Hè 2016] Buổi 3 - STL

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Hè 2016] Buổi 3 - STL

  Chào các bạn,

  Lớp thuật toán hè buổi 3 tiếp tục diễn ra với nội dung như sau:

  - Thời gian: 9h00 - 12h00 thứ 3, ngày 19/7/2016
  - Địa điểm: Phòng A205
  - Nội dung: Bài tập STL
  - Đăng kí bằng cách reply tại đây với nội dung: Đăng kí tham gia

  Các bạn xem trước bài tập: https://leetcode.com/tag/array/

 • #2
  Đăng kí tham gia

  Comment


  • #3
   Đăng kí tham gia

   Comment


   • #4
    Đăng kí tham gia

    Comment


    • #5
     Đăng kí tham gia

     Comment


     • #6
      Đăng kí tham gia

      Comment


      • #7
       Đăng kí tham dự

       Comment


       • #8
        Move Zeroes:
        Code:
         class Solution {
        public:
          void moveZeroes(vector<int>& nums) {
           auto new_end = remove(nums.begin(), nums.end(), 0);
            fill(new_end, nums.end(), 0);
          }
        };
        Last edited by 14520178; 19-07-2016, 09:28.

        Comment


        • #9
         Đăng ký tham gia

         Comment


         • #10
          Contains Duplicate
          Link leetcode: https://leetcode.com/problems/contains-duplicate/
          Code:
          PHP Code:
          class Solution {
          public:
              
          bool containsDuplicate(vector<int>& nums) {
                 
          int i;
                 
          map<int,intc;
                 for(
          i=0;i<nums.size();i++){
                     if (
          c.find(nums[i])==c.end()){
                         
          c[nums[i]]=1;
                     }
                     else {
                         return 
          true;
                     }
                 }
                 return 
          false;
              }
          }; 

          Comment


          • #11
           Contains Duplicate II: https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-ii/

           PHP Code:
           class Solution {
           public:
               
           bool containsNearbyDuplicate(vector<int>& numsint k) {
                 
           map<intintc;
                 
           int i;
                 for (
           i=0;i<nums.size();i++){
                     if (
           c.find(nums[i])==c.end()){
                         
           c[nums[i]]=i;
                     }
                     else{
                         
           //tim thay
                         
           if (i-c[nums[i]]<=k){
                             return 
           true;
                         }
                         else {
                             
           c[nums[i]]=i;
                         }
                     }
                 }
                 return 
           false;
               }
           }; 

           Comment


           • #12
            Contains Duplicate II: https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-ii/

            PHP Code:
            class Solution {
            public:
                
            bool containsNearbyDuplicate(vector<int>& numsint k) {
                    
            int n=nums.size();
                    
            map <int,intcount;
                    for(
            int i=0;i<n;i++)
                    {
                        if(
            count[nums[i]] && i-count[nums[i]]<k) return true;
                        
            count[nums[i]]=i+1;
                    }
                    return 
            false;
                }
            }; 

            Comment


            • #13
             Rotate Array:https://leetcode.com/problems/rotate-array/
             PHP Code:
             class Solution {
             public:
                 
             void rotate(vector<int>& numsint k) {
                     for(
             int i=0;i<k;i++){
                         
             int c=nums.back();
                         
             nums.insert(nums.begin(),c);
                         
             nums.pop_back();
                     }
                 }
             }; 

             Comment


             • #14
              Rotate Array 24ms:https://leetcode.com/problems/rotate-array/

              PHP Code:
              class Solution {
              public:
                  
              void rotate(vector<int>& numsint k) {
                      
              int n=nums.size();
                      
              k=k%n;
                      if(
              k==0) return;
                      
              vector <intcopy=nums;
                      
              int t=n-k;
                      for (
              int i=0i<ni++)
                      {
                          
              nums[(i+k)%n]=copy[i];
                      }
                  }
              }; 

              Comment


              • #15
               Contains Duplicate II: https://leetcode.com/problems/contains-duplicate-ii/
               72ms
               PHP Code:
               class Solution {
               public:
                   
               bool containsNearbyDuplicate(vector<int>& numsint k) {
                       
               int i;
                       
               int n=nums.size();
                       
               map<intintc;
                       
                       if(
               n<2) return false;
                       
                       for(
               i=0i<ni++){
                           if(
               c[nums[i]]!=0){
                               if(
               abs(i+1-c[nums[i]]) <= k)
                                   return 
               true;
                               else 
               c[nums[i]]=i+1;
                           }
                           else 
               c[nums[i]]=i+1;
                       }
                       
                       return 
               false;
                   }
               }; 

               Comment

               LHQC

               Collapse
               Working...
               X