Xin chào mn.E đang làm phần thêm trong php mà không thêm được.Mn làm ơn ngó qua giúp e code này với ạ.E đã tìm mỏi mắt rồi nhưng vẫn không tìm ra lỗi.E đang làm đồ án đến đây mà bế tắc quá.Cảm ơn mn ạ.
https://jsbin.com/netuxiyori/edit?html,output