Xin chào mn.E đang làm phần thêm trong php mà không thêm được.Mn làm ơn ngó qua giúp e code này với ạ.E đã tìm mỏi mắt rồi nhưng vẫn không tìm ra lỗi.E đang làm đồ án đến đây mà bế tắc quá.Cảm ơn mn ạ.
A live pastebin for HTML, CSS & JavaScript and a range of processors, including SCSS, CoffeeScript, Jade and more...