Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF) thuộc Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn (VNCDLL) có mục tiêu hỗ trợ các nhà khoa học và các tài năng trẻ phát huy sáng tạo trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Văn hóa Lịch sử

Quỹ VINIF thông báo chương trình học bổng sinh viên và với mục tiêu nhằm hỗ trợ các trường đại học nâng cao chất lượng tuyển sinh và đào tạo cho một số ngành trọng yếu.

Chi tiết :
- Với học bổng sinh viên sẽ được P.CTSV thông báo sau (nếu đề án của UIT được duyệt)
- Các học bổng SĐH ... các bạn SV có thể tự nộp theo hướng dẫn ở file đính kèm
Attached Files