Nguồn: https://qlhc.uit.edu.vn/download/57b...20b5fb0a235783

Chào các bạn !
Hiện nay P.CTSV và một số phòng ban ở UIT có tuyển các vị trí
- Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên
- Chuyên viên truyền thông nôi dung
- Chuyên viên Quản trị Mạng
- Chuyên viên phát triển phần mềm
Các ban có thể nộp hồ sơ hay giới thiệu cho người khác nhé

Mẫu sơ yếu lý lịch: https://qlhc.uit.edu.vn/download/420...78ae4413235778