Announcement

Collapse
No announcement yet.

Giáo trinh ASP.net nhất nghệ đây mọi người

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Giáo trinh ASP.net nhất nghệ đây mọi người

  Giao trình ASP.net đầy đủ cực đỉnh - nhất nghệ


  Chƣơng 1. Lập trình Web & ASP.NET .................................................. .............................. 1

  1.1. Giới thiệu về ứng dụng Web .................................................. ...................................... 1
  1.2. Giới thiệu về ASP và ASP.NET .................................................. ................................. 4
  1.3. Web Server IIS .................................................. .................................................. ....... 10
  1.4. Tạo ứng dụng Web với ASP.NET .................................................. ............................ 13
  1.5. Khảo sát giao diện Visual Studio .NET 2008 .................................................. .......... 16
  1.6. Bài thực hành chương 1................................................. ............................................. 19
  Chƣơng 2. Tìm hiểu và sử dụng các Server Controls .................................................. ...... 21
  2.1. Cấu trúc trang ASP.NET .................................................. .......................................... 21
  2.2. Biến cố trang ASP.NET … .................................................. ...................................... 26
  2.3. Giới thiệu ASP.NET Server Controls .................................................. ...................... 28
  2.4. HTML Server Controls .................................................. ............................................ 29
  2.5. ASP.NET Server Controls .................................................. ........................................ 52
  2.6. Sự kiện PageLoad và thuộc tính IsPostBack .................................................. ............ 79
  2.7. Thuộc tính AutoPostBack của một số Web Server Controls ..................................... 83
  2.8. Bài thực hành chương 2................................................. ............................................. 88
  Chƣơng 3. Master Page – Web Navigation .................................................. ....................... 94
  3.1. Master Page .................................................. .................................................. ............ 94
  3.2. Web Navigation .................................................. .................................................. .... 104
  3.3. Web User Control .................................................. .................................................. . 113
  3.4. Đối tượng Request, Response và Server .................................................. ................ 122
  3.5. Bài thực hành chương 3................................................. ........................................... 131
  Chƣơng 4. Quản lý trạng thái .................................................. .......................................... 137
  4.1. Vấn đề trạng thái .................................................. .................................................. .. 137
  4.2. Xem trạng thái (View State) .................................................. ................................... 138
  4.3. Chuyển thông tin giữa các trang .................................................. ............................. 140
  4.4. Đối tượng Cookies .................................................. ................................................. 145
  4.5. Đối tượng Session .................................................. .................................................. 148
  4.6. Đối tượng Application .................................................. ............................................ 150
  4.7. Tập tin Global.asax....................................... .................................................. .......... 153
  4.8. Tập tin Web.config .................................................. ................................................. 154
  4.9. Bài tập chương 4 .................................................. .................................................. .. 157
  Chƣơng 5. Sử dụng các Validation Controls .................................................. .................. 160
  5.1. RequiredFieldValidator .................................................. .......................................... 161
  5.2. Điều khiển RangeValidator .................................................. .................................... 164
  5.3. Điều khiển CompareValidator .................................................. ................................ 166
  5.4. Điều khiển RegularExpressionValidator .................................................. ................ 169
  5.5. Điều khiển Custom Validator .................................................. ................................. 172
  5.6. Điều khiển ValidationSummary .................................................. ............................. 174
  5.7. Bài thực hành chương 5................................................. ........................................... 179
  Chƣơng 6. Các đối tƣơng dữ liệu (Rich Controls – Login .............................................. 183

  6.1. Điều khiển hiển thị các trang khác nhau MultiView. .............................................. 183
  6.2. Điểu khiển Wizard............................................ .................................................. ...... 190
  6.3. Nhóm Điều khiển Login .................................................. ......................................... 197
  6.4. Bài tập chương 6 .................................................. .................................................. .. 203
  Chƣơng 7. Giới thiệu ADO.NET .................................................. ...................................... 216
  7.1. Kiến trúc ADO.NET........................................... .................................................. .... 216  7.2. Tìm hiểu trình cung cấp dữ liệu của ADO.NET .................................................. .... 217
  7.3. Các namespace của ADO.NET .................................................. .............................. 219
  7.4. Tìm hiểu cơ chế kết nối của ADO.NET qua Connected Layer ................................ 223
  7.6. Disconnected Layer .................................................. ................................................ 247
  7.7. Đối tượng dữ liệu SqlDataSource .................................................. .......................... 256
  7.8. Bài tập chương 7 .................................................. .................................................. .. 264
  Chƣơng 8. Tìm hiểu và ứng dụng cơ chế Data Binding .................................................. . 268
  8.1. Các dạng Data Binding. .................................................. .......................................... 268
  8.2. Bài tập chương 8 .................................................. .................................................. .. 274
  Chƣơng 9. Các đối tƣơng dữ liệu (Data Controls) .................................................. ......... 279
  9.1. Đối tượng dữ liệu GridView. .................................................. ................................. 279
  9.2. Đối tượng dữ liệu DetailsView .................................................. .............................. 299
  9.3. Đối tượng dữ liệu FormView .................................................. ................................. 302
  9.4. Đối tượng dữ liệu DataList .................................................. ..................................... 304
  9.5. Đối tượng dữ liệu Repeater .................................................. .................................... 308
  9.6. Bài thực hành chương 9................................................. ........................................... 310
  Chƣơng 10. Bảo mật các ứng dụng Web .................................................. ......................... 312
  10.1. Giới Thiệu về Bảo Mật Trong ASP.Net. .................................................. ............... 312
  10.2. Thí dụ minh họa .................................................. .................................................. .. 313
  Chƣơng 11. Giới thiệu AJAX .................................................. .......................................... 319
  11.1. Giới thiệu Ajax. .................................................. .................................................. . 319
  11.2. Ajax làm việc như thế nào? .................................................. ................................. 319
  11.3. ASP.Net Ajax Server Control .................................................. ............................. 328
  11.4. Giới thiệu Ajax Toolkit 3.5 .................................................. ................................. 331
  11.5. Tìm hiểu một số điều khiển trong Ajax Toolkit 3.5.............................................. 336
  11.6. Bài thực hành chương 11 .................................................. .................................... 382
  Chƣơng 12. Lập trinh LINQ .................................................. ............................................ 396
  12.1. Giới Thiệu LINQ. .................................................. ............................................... 396
  12.2. Các Khái Niệm Cơ Bản .................................................. ...................................... 398
  12.3. LINQ to Objects .................................................. .................................................. 404
  12.4. LINQ to DataSet .................................................. ................................................. 405
  12.5. LINQ to SQL .................................................. .................................................. .... 408
  Chƣơng 13. Lập trình Web Services .................................................. .............................. 415
  13.1. Giới thiệu Web services. .................................................. ..................................... 415
  13.2. Kiến trúc và các thành phần Web services .................................................. ......... 416
  13.3. Xây Dựng Ứng Dụng Web Service .................................................. .................... 420
  Chƣơng 14. Xây dựng Website bán hàng .................................................. ....................... 427
  Chƣơng 15. Thiết kế Website bán hàng –Mức dữ liệu .................................................. .. 436
  Chƣơng 16. Thiết kế Website bán hàng –Mức xử lý .................................................. ...... 451
  Chƣơng 17. Thiết kế Website bán hàng –Mức trình diễn ............................................... 474

  nêu có pass vui lòng gỏ : thanhtranh.totalh.com
  Chúc các ban học tốt .

  Link http://thanhtranh.totalh.com/4-52-Gi...nhat-nghe.html

LHQC

Collapse
Working...
X