Hiện tại mình đang định sử dụng MLP với hàm ReLU cho bài toán XOR bằng framework Neuroph (Java)
Tuy nhiên không rõ vì sao...