Chào em, miễn giảm học phí theo quy định của nhà nước. Em phải đúng các đối tượng mới được miễn giảm
Em xem...