Post: hỏi về giáo dục thể chất
User: 13520797
Infraction: Sai box
Points: 0

Administrative Note:
ọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Message to User:
Mọi thắc mắc về công tác sinh viên, học vụ (lịch thi, điểm thi, đăng ký môn, tổ chức lớp, thông tin liên lạc lớp trưởng/giảng viên v.v...) sinh viên sử dụng tài khoản là MSSV để trao đổi tại các box phù hợp trong Mục CỘNG ĐỒNG UIT

Original Post:
Có bạn nào học lớp PE002.E226 không?mình dk mà h không nhớ đó là môn gì.bơi hay gì mình quên mất.bạn nào biết ko?hình như cái lớp này là trong cái file excel dkhp mà h file do mat tiêu nên ko biết.có thì cho minh xin