Post: [Fortran] Bài Toán Về Nhập Xuất Cộng Trừ Đa Thức!!
User: 12520107
Infraction: Tạo thread thiếu chất lượng
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Vi phạm cùng lúc tới 03 điều trong nội quy:

Originally posted by sinhvien.uit View Post
Do dạo này các bạn năm nhất lập rất nhiều topic thắc mắc nhưng kỹ năng đặt câu hỏi rất yếu khiến nhiều topic khó có thể tìm câu trả lời nên ad viết nhanh một số quy tắc này để các bạn tham khảo. Từ bây giờ topic này lập ra mà không tuân thủ các quy tắc này có thể bị xóa kèm theo infraction không báo trước.

0. Quy tắc tối thượng: Các mẫu câu: "Chạy không được", "Bị lỗi", "Có lỗi rồi", "Lỗi ở đâu đó", "chạy không ra", v.v... không được chấp nhận.

1. Code phải để trong thẻ [PHP] hoặc thẻ [CODE]. Để cho đẹp hơn nữa có thể sử dụng các pastebin như http://pastebin.com/

2. Khi nêu khúc mắc về một đoạn code phải nêu rõ đoạn code đó chủ đích được viết ra để làm gì. Giải quyết quyết bài toán hay minh họa vấn đề nào? Nếu bạn không phải là người viết code thì liên hệ hỏi người viết để biết, nếu chính người viết đoạn code cũng không biết nó dùng làm gì thì đoạn code đó
nên bỏ đi, không đáng để thắc mắc.


3. Nếu đoạn code có lỗi (compile time họăc runtime) phải nêu rõ hàng nào bị lỗi, nội dung thông báo lỗi, thông tin trình biên dịch. Chú ý quy tắc 0

4. Nếu đoạn code không phát sinh error khi chạy, nhưng cho kết quả sai mục đích ban đầu thì phải mô tả rõ ứng với trường hợp dữ liệu nào sẽ cho kết quả sai, kết qủa mong muốn là gì và kết quả chương trình đưa ra là gì. Chú ý quy tắc 0

Original Post:
Code của e mới viết nhưng không hiểu chỗ báo lỗi!! mong các anh chị giúp dùm e nhé E xin chân thành cám ơn Hậu tạ thì chưa biết

#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <iostream>
using namespace std;

class CDonThuc
{
private:
int Bac;
float HeSo;
public:
CDonThuc();
CDonThuc(int Bac1, float HeSo1);
int GiaTri(int x);
void Nhap(int Bac1,float HeSo1);
CDonThuc operator+(CDonThuc &D2);
CDonThuc operator-(CDonThuc &D2);
float geta()
{
return HeSo;
}
int getn()
{
return Bac;
}
void Xuat()
{
if(Bac == 0)
cout<<HeSo;
else if (Bac == 1)
cout <<HeSo<<"*"<<"X";
if(HeSo==0)
cout <<"";
else if (HeSo == 1)
cout<<"X";
if(Bac!=0 && HeSo!=0 && Bac!=1 && HeSo !=1)
cout<<HeSo<<"*"<<"X^"<<Bac;
}
CDonThuc operator = (CDonThuc &D2);
};
//Cac Ham Thanh Phan Lop Don Thuc
void CDonThuc::Nhap(int Bac1,float HeSo1)
{
Bac = Bac1;
HeSo = HeSo1;
}
CDonThuc::CDonThuc()
{
Bac = 0;
HeSo = 0;
}
CDonThuc::CDonThuc(int Bac1, float HeSo1)
{
Bac = Bac1;
HeSo = HeSo1;
}
int CDonThuc::GiaTri(int x)
{
return int(HeSo*pow(x,Bac));
}
CDonThuc CDonThuc:perator+(CDonThuc &D2)
{
CDonThuc D3;
D3.HeSo=HeSo+D2.HeSo;
D3.Bac = D2.Bac;
return D3;
}
CDonThuc CDonThuc:perator-(CDonThuc &D2)
{
CDonThuc D3;
D3.HeSo=HeSo-D2.HeSo;
D3.Bac = D2.Bac;
return D3;
}
CDonThuc CDonThuc:perator=(CDonThuc &D2)
{
Bac=D2.Bac;
HeSo=D2.HeSo;
}

class CDaThuc
{
private:
int BacDT;
CDonThuc A[100];
public:
void Nhap();
void Xuat();
int GiaTri(int x);
CDaThuc operator + (CDaThuc &D2);
CDaThuc operator - (CDaThuc &D2);
};

//Cac Ham Thanh Phan Cua Lop CDaThuc

void CDaThuc::Nhap()
{
int HeSo2;
cout<<"\nNhap Bac Cua Da Thuc: "<<endl;
cin>>BacDT;
for(int i = BacDT;i>=0;i--)
{
if(A[i].geta() > 0&& i!=BacDT) cout <<"+";
else
if (A[i].geta !=0 ) cout <<"";
A[i].Xuat();
}
}
int CDaThuc::GiaTri(int x)
{
int t=0;
for(int i=0;i<=BacDT;i++)
{
t=t+A[i].GiaTri(x);
}
return t;
}
CDaThuc CDaThuc:perator+(CDaThuc &D2)
{
CDaThuc D3;
if(BacDT>D3.BacDT)
{
for(int i = 0;i<D2.BacDT;i++)
{
D3.A[i]=A[i]+D2.A[i];
}
for (int i=D2.BacDT+1;i<=BacDT;i++)
{
D3.A[i]=A[i];
D3.BacDT=BacDT;
}
}
else
{
for(int i=0;i<=BacDT;i++)
{
D3.A[i]=A[i]+D2.A[i];
}
for (int i=BacDT+1;i<D2.BacDT;i++)
{
D3.A[i]=D2.A[i];
D3.BacDT=D2.BacDT;
}
}
return D3;
}
CDaThuc CDaThuc:perator-(CDaThuc &D2)
{
CDaThuc D3;
if(BacDT>=D2.BacDT)
{
for(int i=0;i<=D2.BacDT;i++)
{
D3.A[i]=A[i]-D2.A[i];
}
for(int i=D2.BacDT+1;i<=BacDT;i++)
D3.A[i]=A[i];
D3.BacDT=BacDT;
}
else
{
for(int i=0;i<=BacDT;i++)
{
D3.A[i]=A[i]-D2.A[i];
}
for(int i=BacDT+1;i<=D2.BacDT;i++)
D3.A[i]=D2.A[i] ;
D3.BacDT=D2.BacDT;
}
return D3;
}
void main()
{
CDaThuc A,B,C;
A.Nhap();
A.Xuat();
B.Nhap();
B.Xuat();

C=A+B;
C.Xuat();
getch();
}