Post: [2014] e
User: 14520728
Infraction: Ngôn từ không phù hợp/không dấu
Points: 1

Administrative Note:
Message to User:
Em đặt tiêu đề topic rõ ràng và đánh tiếng Việt có dấu nhá.

Original Post:
em thuoc kv 2 zay em co' can` nop cong chung ho khau~ ko vay. thay` .