Announcement

Collapse
No announcement yet.

[Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 1

Collapse
X
 
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • [Lớp thuật toán hè 2015] Tài liệu và trao đổi buổi 1

  Tài liệu sơ bộ buổi 1
  Attached Files
  toannv
  Phòng CôngTác SinhViên
  Last edited by toannv; 02-07-2015, 10:29.

 • #2
  Đây là code của mình. 20ms
  PHP Code:
  inttwoSum(intnumsint numsSizeint target) {
      
  intresults;
      
  int binArr[40000];
      
  results = (int*)calloc(sizeof(int),2);
      
  int i,j,t;
      
  target+=2000;
      for (
  i=0;i<numsSize;i++)
      {
          
  nums[i]+=1000;
          
  binArr[nums[i]]=1;
      }
      for (
  i=0;i<numsSize-1;i++)
      {
          
  t=target-nums[i];
          if (
  binArr[t]==1)
          {
              
  results[0]=i+1;
              for (
  j=i+1;j<numsSize;j++)
              {
                  if (
  nums[j]==t)
                  {
                      
  results[1]=j+1;
                      return 
  results;
                  }
              }
          }
      }
      return 
  results;

  Comment


  • #3
   Code tham khảo bài tập buổi 1

   PHP Code:
   #define MAX 1000
   inttwoSum(intnumsint numsSizeint target) {
       
   intresults;// mảng lưu kết quả
       
   int i,j;
       
   int temp[50000]; // mảng lưu số lượng
       
   results= (int*)calloc(sizeof(int),2);
       for(
   i=0i<5000i++) // khởi tạo số lượng = 0
       
   {
           
   temp[i]=0;
       }
       for(
   i=0i<numsSizei++)
       {
           
   temp[nums[i]+MAX]+=1//mảng lưu số lượng phần tử từng nums[i]
       
   }
       for(
   i=0i<numsSize-1i++){
           
   j=target-nums[i]; 
           if(
   temp[j+MAX]==1&& nums[i]!=j)  // tồn tại số hạng 2 và không trùng số hạng 1
           
   {
               
   results[0]=i+1;
               
               for(
   int k=i+1;k<numsSize;k++)
               {
                   if(
   nums[k]==jresults[1]=k+1;
               }
               
               return 
   results;
           }
           else 
           if(
   temp[j+MAX]>1// tồn tại nhiều số hạng 2 thì chọn số đầu tiên
           
   {
               
   results[0]=i+1;
               for(
   int k=i+1;k<numsSize;k++)
               {
                   if(
   nums[k]==jresults[1]=k+1;
               }
               return 
   results;
           }
       }
       

   Comment


   • #4
    đây là code của mình, ý tưởng cơ bản là lưu vị trí của pt trong để vô 1 mảng, pt không có trong đề sẽ không có giá trị (mình lấy giá trị 0), vậy chổ nào khác 0 mình mới xét.

    code chạy 4ms

    PHP Code:
    inttwoSum(intnumsint numsSizeint target) {
        
    intresults;
        
    int i;
        
    results = (int*)calloc(sizeof(int), 2);
        
        
    int max 100000;
        
        
    int j;
        
    intindex;
        
    index = (int*)calloc(sizeof(int), max); //khởi tạo mảng lưu vị trí
        
        //Ban đầu mình khởi tạo cho giá trị = 0
        //Nhưng search trên mạng thấy, mình sử dụng calloc thì nó tự động khởi tạo 0
        //Nếu khởi tạo code mình chạy 12ms, bỏ đi còn 4ms
        /*
        for(i = 0; i < max; i++)
        {
            index[i] = 0;
        }
        */
        
        //Đề nó nói ko bắt đầu từ 0, nên lưu vị trí + 1
        
    for(0numsSizei++)
        {
            
    index[nums[i] + max 2] = 1;
        }
        
        for(
    0numsSizei++)
        {
            
    int t;
            
    target nums[i];
            
    //Kiểm tra xem số t có giá trị trong index không, và khác i hiện tại
            
    if(index[max 2] != && index[max 2] != 1)
            {
                
    results[0] = 1;
                
    results[1] = index[max 2];
                
                return 
    results;
            }
        }

    Email: luuthevinh7@gmail.com
    Blog: luuthevinh.com - luuthevinh.me - 14gamez.com
    Facebook: /eric14

    Comment


    • #5
     Các bạn có thể coi thêm một bài về mảng.
     Attached Files

     Comment


     • #6
      Các bạn làm bài bị lỗi mà sửa không được cũng post lên đây nhé.

      Comment


      • #7
       Originally posted by 13521043 View Post
       đây là code của mình, ý tưởng cơ bản là lưu vị trí của pt trong để vô 1 mảng, pt không có trong đề sẽ không có giá trị (mình lấy giá trị 0), vậy chổ nào khác 0 mình mới xét.

       code chạy 4ms

       PHP Code:
       inttwoSum(intnumsint numsSizeint target) {
           
           
       //Đề nó nói ko bắt đầu từ 0, nên lưu vị trí + 1
           
       for(0numsSizei++)
           {
               
       index[nums[i] + max 2] = 1;
           }
           
           for(
       0numsSizei++)
           {
               ...
               if(
       index[max 2] != && index[max 2] != 1)
               ...
           }

       Em chú ý, nên đặt biến phụ để lưu giá trị max/2 chứ mỗi lần chạy mà chia lại kiểu này thì ... phí à.

       Comment


       • #8
        Đây là code của mình dựa trên ý tưởng của anh Vinh ở trên, chỉ có điều là gộp 2 vòng for lại cho "nhìn" có vẻ gọn hơn
        Code:
        int* twoSum(int* nums, int numsSize, int target) 
        {
          int i, t, max = 32004, mid = 16002;
          int *pos, *results;
          pos = (int *)calloc(sizeof(int), max);
          results = (int *)calloc(sizeof(int), 2);
          for (i = 0; i < numsSize; i++)
          {
            t = target - nums[i];
            if (pos[t + mid])
            {
              results[0] = pos[t + mid];
              results[1] = i + 1;
              return results;
            }
            else 
            {
              pos[nums[i] + mid] = i + 1;
            }
          }
        }

        Comment


        • #9
         thấy mn post code mình cũng post code :3 mà hình như cũng giống mấy cái trên
         rumtime: 4ms
         PHP Code:
         #define MAX 100000
         #define MID 50000
         inttwoSum(intnumsint numsSizeint target
         {   
             
         int *res=(int*) calloc(sizeof(int),2);
             
         int p[MAX]={0},        
                  
         i,j,t
             for(
         i=0i<numsSizei++)        
                  
         p[nums[i]+MID] = i;
             
         target+=MID
             for(
         i=0i<numsSizei++)
            {       
                
         t=target-nums[i];       
                if(
         p[t])
               {           
                    
         res[0]=i+1;            
                    
         res[1]=p[t]+1;           
                    return 
         res;       
                }   
             }    
             return 
         res;

         14520674
         Thái Viết Phong
         Last edited by 14520674; 03-07-2015, 17:48.
         PHP Code:
         Full nameThai Viet Phong
         Facebook
         www.facebook.com/ThaiVietPhong.ITM
         Email
         thaivietphong.net@gmail.com 
         Tìm trước khi hỏi bạn sẽ giỏi hơn mỗi khi tìm

         Comment


         • #10
          Các bạn chụp hình màn hình mình đc Accepted bài Sum nhưng dùng STL nhé. Còn ko thì up code lên nhé.
          toannv
          Phòng CôngTác SinhViên
          Last edited by toannv; 03-07-2015, 21:02.

          Comment


          • #11
           PHP Code:
           #define right 70000
            #define mid 35000
           inttwoSum(intnumsint numsSizeint target
           {
               
           intindex=(int*)calloc(sizeof(int),2);
               
           intfind=(int*)calloc(sizeof(int),right);
               for(
           int i=0;i<numsSize;i++)
               {
                   
           find[nums[i]+mid]=i;
               }
               
           target=target+mid;
               for(
           int i=0;i<numsSize;i++)
               {
                   
           int t=target-nums[i];
                   if(
           find[t]>i)
                   {
                       
           index[0]=i+1;
                       
           index[1]=find[t]+1;
                       return 
           index;
                   }
               }

           Comment


           • #12
            Originally posted by 13521079 View Post
            PHP Code:
            #define right 70000
             #define mid 35000
            inttwoSum(intnumsint numsSizeint target
            {
                
            intindex=(int*)calloc(sizeof(int),2);
                
            intfind=(int*)calloc(sizeof(int),right);
                for(
            int i=0;i<numsSize;i++)
                {
                    
            find[nums[i]+mid]=i;
                }
                
            target=target+mid;
                for(
            int i=0;i<numsSize;i++)
                {
                    
            int t=target-nums[i];
                    if(
            find[t]>i)
                    {
                        
            index[0]=i+1;
                        
            index[1]=find[t]+1;
                        return 
            index;
                    }
                }

            Nếu chạy tốt thì chuyển qua dùng STL đi em ơi.

            Comment


            • #13
             8ms, con số 66000 hình như là có thể cải tiến nhưng e chịu??
             PHP Code:
             class Solution {
             public:
                
             vector<inttwoSum(vector<int>& aint tong
             {
                 
             long i,t;
                 
             int *b=new int[66000];
                 for(
             i=0;i<a.size();i++)
                 {
                     if(
             a[i]>=0b[a[i]]=i+1;
                     else 
             b[a[i]+66000]=i+1;
                 }
                 for(
             i=0;i<a.size();i++)
                 {
                     
             t=tong-a[i];
                     if((
             t>=&& b[t]>=&& b[t]!=i+1)||(t<&& b[t+66000]>=&& b[t+66000]!=i+1))
                     {
                         
             vector<intc;
                         
             c.push_back(i+1);
                         if(
             t>=0c.push_back(b[t]);
                         else 
             c.push_back(b[t+66000]);
                         return 
             c;
                     }
                 }
             }
             }; 
             :sunglasses:Practice Makes Perfect:sunglasses:

             Comment


             • #14
              Originally posted by 14520979 View Post
              8ms, con số 66000 hình như là có thể cải tiến nhưng e chịu??
              PHP Code:
              class Solution {
              public:
                 
              vector<inttwoSum(vector<int>& aint tong
              {
                  
              long i,t;
                  
              int *b=new int[66000];
                  for(
              i=0;i<a.size();i++)
                  {
                      if(
              a[i]>=0b[a[i]]=i+1;
                      else 
              b[a[i]+66000]=i+1;
                  }
                  for(
              i=0;i<a.size();i++)
                  {
                      
              t=tong-a[i];
                      if((
              t>=&& b[t]>=&& b[t]!=i+1)||(t<&& b[t+66000]>=&& b[t+66000]!=i+1))
                      {
                          
              vector<intc;
                          
              c.push_back(i+1);
                          if(
              t>=0c.push_back(b[t]);
                          else 
              c.push_back(b[t+66000]);
                          return 
              c;
                      }
                  }
              }
              }; 
              Đã dùng STL thì em dùng khai báo động luôn đi.

              Comment


              • #15
               ở đây mình giải quyết trường hợp số âm khác với mọi người
               ở mảng hash mình lưu chỉ số của các giá trị trong bảng nums
               nếu là trị là âm thì giá trị trong bảng hash cũng là âm.
               ví dụ mảng nums là 4 -3 6
               thì mảng hash là
               hash[4] = 1
               hash[3] = -2
               hash[6] = 3
               những phần tử khác của hash bằng 0

               Mình cảm thấy code này khá ngắn gọn và rất dễ đọc
               PHP Code:
               inttwoSum(intnumsint numsSizeint target) {
                   
                   
               inthashtable = (int*) calloc (sizeof(int),50000);
                   
               intresult = (int*) calloc (sizeof(int), 2);
                   
               int  tindex;
                   
                   for (
               int i 0numsSize i++)
                   {
                       if (
               nums[i] >= 0)
                           
               hashtable[nums[i]] = 1;
                       else
                           
               hashtable[-nums[i]] = - (1);
                   }

                   for (
               int j 0numsSize 1j++)
                   {
                       
               target nums[j];

                       if (
               >= 0)
                           
               index hashtable[t];
                       else
                           
               index =  - hashtable[-t];
                       
               /*if ((j + 1) >= index)
                           continue;*/
                       
               if (index <=0)
                           continue;
                       if (
               index == 1)
                           continue;
                       
               result[0] = 1;
                       
               result[1] = index;
                           
                       return 
               result;
                   }

               13521005
               Hồ Hoàng Tùng
               Last edited by 13521005; 06-07-2015, 19:03.

               Comment

               LHQC

               Collapse
               Working...
               X