Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) gửi đến Trường thông báo Chương trình Học bổng Người bạn đồng đợt 1 trong năm 2019.
Hạn thông báo học bổng đợt I này là 30/6/2019.


Sinh viên vui lòng xem thông báo tại đường dẫn thông báo được đăng chính thức trên website DRD: https://www.drdvietnam.org/hoc-bong-...ioi-thieu.html