Post: [C++] Xuất các nguyên tố đầu tiên của mảng
User: hoangbao
Infraction: Tạo thread thiếu chất lượng
Points: 1

Administrative Note:
[Phải đọc trước khi tạo thread] Một số quy tắc khi hỏi các vấn đề về lập trình.

Message to User:
Original Post:
1)Nhập vào một mảng gồm 10 phần tử và xuất ra số nguyên tố đầu tiên của mảng.code :
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int a[10],n,i,j;
void nhap ()
{
for(i=0;i<10;i++)
{cout<<"\n Nhap cac phan tu cua mang a["<<i+1<<"]=";
cin>>a[i];
}
}
void nguyento1(int m)
{
int dem=0;
for(i=2;i<m;i++)
{if(m%i!=0)
dem++;}
if(dem==(m-2))
cout<<"\n So nguyen to dau tien cua mang la :"<<m;
}
void main ()
{
nhap ();

for(i=0;i<10;i++)
{
if(a[i]==2)
{cout<<"\n so nguyen to dau tien cua mang :"<<a[i];break;}
else
nguyento1(a[i]);
}
_getch ();
}
Câu hỏi :
+Không hiểu sau khi chạy chương trình dòng lặp chạy hoài không dừng , cả nhà giúp mình với....